Alexander von Humboldt

Alexander von Humboldt

Geograf, Naturwissenschaftler, Forschungsreisender, Gelehrter, Arzt, Schriftsteller, Geheimer Rat
Born: September 14, 1769, Berlin
Died: May 6, 1859, Berlin