Friedrich V., Hessen-Homburg, Landgraf

Friedrich V., Hessen-Homburg, Landgraf