Johann Conrad Krüger

Johann Conrad Krüger

Kupferstecher, Bildnismaler, Kunsterzieher, Hochschullehrer, Maler, Kupferstecher
Born: January 6, 1733, Stettin
Died: April 25, 1791, Berlin