Bühnenvolksbund e.V., Landesverband Baden und Hohenzollern