Freiburg i. Br.: Vom Rehhagsattel zum Möslestadion