. Korrespondenz zwischen Landgraf Philipp v. Hessen-Butzbach und Landgraf Ludwig V. v. Hessen-Darmstadt: Band 12