2. Visitation im Amt Lochau (Seitenfolge: 238v-245v)