2. Visitation im Amt Schweinitz (Seitenfolge: 200v-238r)