Ausst. Nr. 165, Andre, Carl, 1980, Ausstellungsansicht